Skip Navigation
Menu

Worker Health and Hygiene (in Haitian Creole)

First Paragraph:
Sekirite nan zafè manje se yon eleman esansyèl lè n ap founi bon kalite fwi ak legim ki fre. Kiltivatè yo ap fè fas ak plis règ gouvènman federal la mete ansanm ak yon pakèt lòt kondisyon achtè yo fikse ki fèt yon fason pou redui ensidans epidemi maladi orijin alimantè ki enplike fwi ak legim. Epidemi patojèn kolibasil (E. coli), salmonèl ak listerya monositojèn ki rive nan plizyè eta te ogmante konsyantizasyon sou posiblite pou maladi orijin alimantè kòmanse sou fèm nan. Ou ta dwe gen alespri risk potansyèl pou kontaminasyon kwaze lè w ap fè aktivite anvan epi aprè rekòlt. Yo rekòlte, triye epi/oswa anbale anpil fwi ak legim alamen, se poutèt sa sante ak ijyèn travayè se yon pati enpòtan nan pwogram sekirite alimantè sou yon fèm. Fèm yo ka egzekite epi suiv bon jan metòd agrikòl (Good Agricultural Practices, GAPs) pou ede redui risk pou kontaminasyon pwodui.
Publication Number:
FS1230CR
Author(s):
Meredith Melendez
Wesley Kline
Publisher:
Rutgers NJAES Cooperative Extension
Date Published:
12/18/2017
Number of pages:
3

You will need the free Adobe Reader to view this document.